۱۳۹۰ مهر ۶, چهارشنبه

داستان های بی تربیتی - + 18


- اقا اون لباس صورتیه چنده ؟
+ 30 تومن
- من 25 تومن بیشتر ندارم که
+ پس باید اندازه 5 هزار تُمن بله دیگه
- باشه اقا

[اتاق پرو - تسویه حساب]


- نه نه به اون دس نزن اون 10 تومن میارزه
+ این چی؟
- نه اونم 7/5  ه
+ این ناف ه چنده ؟
- اهوم ، اونم برات حساب می کنم مممم 4 تومن با سه تا بوس 300 تومنی درس میشه
- بیا اینم چسب زخم به جا 100 تومن بقیه ات . فاکتور کنم؟
+ بله فاکتور کن